Phân tầng thang máy bằng thẻ chíp, kiểm soát vào ra thang máy bằng thẻ chíp, phần mềm quản lý vào ra thang máy bằng thẻ,